OSCAR-N OBD CAN / S.A.S


OSCAR-N OBD CAN / S.A.S   (Self  Adaption System-Multi Protocal)
ปฏิวัติวงการแก๊ส อีกครั้ง กับ Europegas OSCAR-N OBD CAN / S.A.S
  • เชื่อมต่อ OBD II หรือ OBD CAN สมบูรณ์  100% โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง
  • สามารถปรับตั้งการทำงานของ OBD ได้ (ไม่ใช่แค่เปิด-ปิด) เพื่อให้ได้การทำงานที่สมบูณณ์สูงสุด  ไม่ใช่การปรับให้ค่า LTFT เข้าใกล้ ค่า“0” เพียงอย่างเดียว
  • แม่นยำยิ่งขึ้น โดย เพิ่มระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ( Real Auto Adaption)  ซึ่งกราฟแก๊ส จะปรับเข้าหา กราฟน้ำมันตลอดเวลา และ ระบบจะทำงานโดยทันที โดยไม่ต้องวิ่งเก็บค่า แก๊ส และน้ำมัน เพิ่มเติม เปรียบเสมือนมีช่างจูนประจำรถ ตลอดเวลา
  •  รองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเพิ่ม รีเลย์ธรรมดาเพียงตัวเดียว (ไม่ต้องใช้ตัวตัดปั๊ม)
  • เมื่อเชื่อมต่อ OBD แล้วสามารถดึงค่า อื่นๆ ของเครื่องยนต์ขึ้มมาได้ เช่น อุณหภูมิเครื่องยนต์ (ETC) , ค่า อ๊อคสิเจน เซ็นเซอร์  ฯลฯ
  • สามารถบันทึกค่าต่างๆ ของกราฟในหน้า Oscilloscope ได้สูงสุด 30 นาที เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ปํญหา

วีดีโอ สาธิตการทำงานของโปรแกรม

ตารางเปรียบเทียบ OSCAR- N OBD CAN กับ OSCAR- N OBD CAN/S.A.S

OSCAR-N OBD CAN -4/6/8 cylinders

OSCAR-N OBD CAN  SAS-4/6/8 cylinders

1. ออกแบบ Emulators สำหรับหัวฉีดน้ำมัน ขนาด 100 Ohm  รองรับการการติดตั้ง 95% ในตลาดรถยนต์โลก ในปัจจุบัน


2.กล่อง ECU ขนาด 125 x 105 x 28 [mm] ทำจาก อลูมิเนียม และใช้ปลั๊กแบบปลั๊กเดี่ยว

3.การทำออโต้จูนสามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1) แบบจูนเดินเบาไม่มีโหลด   2) ออโต้จูน แบบเหยียบคันเร่ง คงที่ เช่นที่ 3000 RPM ป้องกันเครื่องยนต์ดับ ขณะทำออโต้จูน4. มีตารางการจูน 2 แบบ  1)ตาม T-On กับ แรงดูด และ 2)แบบตาม T-On กับ RPM(  K-map)  ในหน้า กราฟจูน ค่าการเปิดหัวฉีดน้ำมัน (T-On) สูงสุด 20  ms  และ กราฟ แรงดันสูงสุด 160 kPa แสดงค่ากราฟ Multiplier 1 เส้น   

 


5. คำนวณการจ่ายแก๊สโดยอย่างง่ายดายและแม่นยำโดยกดปุ่ม
“คำนวณการปรับแต่ง” ( Calculate adjustment)  โปรแกรมจะเก็บค่ากราฟแก๊ส และน้ำมัน ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ Computer จนครบ 100%


6.ปรับจ่ายแก๊ส ชดเชย หรือ ลด อัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ หรือแรงดันแก๊สเปลี่ยนแปลง

7.สามารถเชื่อมต่อ OBD  เพื่อปรับการฉีดแก๊สตาม ค่า Fuel Trim  แต่ยังต่องใช้กล่องแปลงในรถยนต์บางรุ่น และสามารถอ่านโค๊ด และลบโค๊ดได้8. รองรับการใช้งานกับหัวฉีดที่มีการฉีด Pulse สั้น เพื่อป้องกันอาการสะดุด ขณะขับขี่

9.มีระบบตัดการทำงานของระบบแก๊สหากแรงดันแก๊สสูงกว่าค่าที่กำหนด

10.สามารถตั้งเวลาการเปิดหัวฉีดแก๊สต่ำสุดได้ป้องกันอาการสะดุด
จาก การติดตั้งหัวฉีดที่ เปิด-ปิดช้า

11. ในกรณีที่โหลดสูงๆ ระบบจะตัดการทำงานเข้าสู่ระบบน้ำมันทันที

 

1. ออกแบบ Emulators สำหรับหัวฉีดน้ำมัน ขนาด 100 Ohm  และ สามารถ เปลี่ยนแปลงความต้านทานได้ถึง 75 Ohm โดยปรับในซอฟแวร์ ทำให้รองรับการติดตั้ง เกือบ 100% ในตลาดรถยนต์โลก ในปัจจุบัน

2. กล่อง ECU ขนาดเดิม 125 x 105 x 28 [mm] ทำจาก อลูมิเนียม และใช้ปลั๊ก แบบปลั๊กเดี่ยว เหมือนเดิม แต่เปลี่ยน แผงวงจรใหม่หมด

3. การทำออโต้จูนสามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1) แบบจูนเดินเบาไม่มีโหลด   2) ออโต้จูน แบบเหยียบคันเร่ง คงที่ เช่นที่ 3000 RPM ป้องกันเครื่องยนต์ดับ ขณะทำออโต้จูน  และ เพิ่มความละเอียดในการคำนวณ แบบใหม่เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับขณะทำ ออโต้จูน

4. มีตารางการจูน 2 แบบ  1)ตาม T-On กับ แรงดูด และ 2)แบบตาม T-On กับ RPM
(K-map)ในหน้า กราฟจูนค่าการเปิดหัวฉีดน้ำมัน (T-On) สูงสุดเพิ่มขึ้น  จาก 20 ms เป็น 25 ms และ เพิ่มกราฟ แรงดันสูงสุด จาก 160 kPa เป็น 220 kPa    สามารถปรับค่าตัวเลข Multiplier แบบ ละเอียดได้ (%) เปรียบเสมือนมี กราฟตัวคูณเพิ่ม อีก 1เส้น

5. คำนวณการจ่ายแก๊สโดยอย่างง่ายดาย และแม่นยำ โดยกด ปุ่ม “คำนวณการปรับแต่ง”
(Calculate adjustment) โปรแกรมจะเก็บค่ากราฟแก๊ส และน้ำมัน ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ Computer จนครบ 100%

6.ปรับจ่ายแก๊ส ชดเชย หรือ ลด อัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ หรือแรงดันแก๊สเปลี่ยนแปลง

7. สามารถเชื่อมต่อ OBD ได้ทุกรุ่น ทั้ง OBD CAN และ OBDII ได้สมบูรณ์ 100%  และสามารถปรับค่ากลาง OBD (Neutral Point) ตามน้ำมันได้ทั้ง
+ และ – ไม่ใช่ปรับ เข้าค่า 0 เพียงอย่างเดียว
เหมือนระบบ OBD ทั่วไป อีกทั้งยัง สามารถอ่านโค๊ด และลบโค๊ดได้ เหมือนเดิม

8. รองรับการใช้งานกับหัวฉีดที่มีการฉีด Pulse สั้น เพื่อป้องกันอาการสะดุด ขณะขับขี่

9.มีระบบตัดการทำงานของระบบแก๊ส หากแรงดันแก๊สสูงกว่าค่าที่กำหนด

10.สามารถตั้งเวลาการเปิดหัวฉีดแก๊สต่ำสุดได้ป้องกันอาการสะดุด จากการติดตั้งหัวฉีดที่ เปิด-ปิดช้า

11. ในกรณีที่โหลดสูงๆ ระบบจะตัดการทำงานเข้าสู่ระบบน้ำมันทันที

12. สามารถวิเคราะห์ วงจร ระบบหัวฉีด และตัดกลับ ระบบน้ำมันอัตโนมัติในกรณีระบบ การทำงานขัดข้อง

13.สามารถแสดง ประวัติการใช้งานของ ECU แก๊ส และสามารถ แสดง การแจ้งเตือนและ สภาวะต่างๆ

14.มีสายไฟรองรับการตัดปั๊มติ๊ก และสามารถตั้ง หน่วงเวลา การตัดปั๊มได้

15.ใหม่ เพิ่มระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ (Auto Adaptation) โดยกราฟ Multiplier จะถูกปรับ ตลอดเวลา ตามค่าที่ตั้งไว้ ตรงช่วงที่ กราฟแก๊สยังอยู่ห่างจาก กราฟน้ำมัน เปรียบสมือนมีช่างปรับจูนประจำรถตลอดเวลา

16.สามารถ บันทึกค่า Parameter การทำงานของเครื่องยนต์ ในหน้า ออสสิโลสโคป (Oscilloscope) โดยการกดปุ่ม สวิตช์ ค้างไว้  แล้วสามารถนำมาแสดง ในภายหลังได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลด file pdf : ตารางเปรียบเทียบ
 
                         แสดงการปรับค่า Correction แบบ % เสมือนมี กราฟ Multiplier เพิ่มอีก 1 เส้น
 
สามารถรองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และตั้งหน่วงเวลาได้ 0-60 วินาที
 
หน้าตาราง จูน แบบละเอียด เพิ่ม ระยะเวลา T-on ไปถึง 25 ms
 

สามารถเชื่อมต่อ OBD CAN/OBD II ได้สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง

 
สามารถปรับค่าการทำงานของ OBD ให้ค่า Fuel Trim เป็นลบหรือ บวก (ไม่ใช่แค่ เปิด-ปิด)
เพื่อให้การทำงานเหมือนน้ำมัน 100%

 

เพิ่มรายละเอียดในการบันทึก หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน กล่อง ECU

 

สามามารถแจ้งเตือน การทำงานของระบบแก๊สได้ละเอียดขึ้น

 

มีระบบช่วยเลือก (EG2000 Assistant) ขนาดหัวฉีด และ แรงดันใช้งานที่เหมาะสม สำหรับหัวฉีด
Europegas  รุ่นใหม่ ตาม ขนาดเครื่องยนต์

 

ตัวอย่างการทำงานของ ระบบ Autoadaption  โดยที่กราฟ Multiplier  และ กราฟแก๊ส จะถูกปรับตลอดเวลาเปรียบเสมือนมีช่างจูนไปกับรถตลอดเวลา